Nieuwsbrief Ecofolie nr. 1 - november 2007

Beste leden en sympathisanten,

We hopen dat jullie allen onze nieuwsbrief nr. 0 ontvingen. Een mager beestje, doch
met enige trots stellen wij hier onze eerste volwaardige editie voor. Ook deze editie is
nog niet helemaal wat het zou moeten zijn, maar ook dat zien we als een proces. Zo is
onze administratieve duizendpoot momenteel aan ’t stappen van Le Puy naar
Santiago, is de voorzitter pas geïnformatiseerd (niveau kleuterklas) en moet onze
ondervoorzitter nog wat roderen…
Dit eerste nummer is nog al te veel een one-man editie. We hopen dat dit naar de
toekomst toe zal verruimen. (lees o.a. onze rubriek ‘ooggetuige’).
Onze netwerking gaat gewoon door. Het is moeilijk om alles te briefen, al trachten we
jullie toch een beeld te geven van wat er op dat vlak gebeurt (zie o.a. agenda: afspraak
met medewerker van de Bond Beter Leefmilieu).
Naar activiteiten toe schieten we dit schooljaar iets later uit de startblokken dan
gepland. Eén en ander heeft te maken met diverse ‘opstartperikelen’. We houden er
ons aan zo zuinig en efficiënt mogelijk met Uw lidgeld om te springen. Bovendien is
het een niet te omzeilen economische wetmatigheid: hoe meer geld men neerlegt, des
te sneller is men bediend. We zijn eerder geduldig en hebben voor diverse zaken
kunnen rekenen op kosteloze bereidwillige medewerking i.v.m. de (komende) website
e.d. We willen via dit woordje dan ook graag alle mensen bedanken voor geleverde
prestaties (Lutje, Mike, David, Yanne). Rond 15 november beschikken we over gratis
webruimte, en hopen we aldus deze moeilijke bevalling af te ronden.
Mocht dit nog niet mondeling gebeurd zijn, dan willen we ook U als lid met klem
bedanken voor Uw steun en vertrouwen in dit project. Bedankt! Het hoeft geen
betoog meer dat ecologie, met inbegrip van een immense periferie, met de dag aan
actualiteit wint. Elke editie willen we dan ook stilstaan bij enkele onderwerpen,
thema’s, gedachten en discussiepunten van deze complexe, doch ook boeiende
materie, en hoe we hier gevoelsmatig mee omgaan. Vaak haalt angst de bovenhand,
terwijl oplossingen voorhanden zijn. Dat is zowat de kern van ECOFOLIE: een
constructieve en oplossingsgerichte aanpak! Hoe zich dat laat vertalen zal de
toekomst uitmaken. We zijn het er als bestuurders over eens: 1 januari 2009 maken
we een evaluatie. De opstartfase is dan definitief afgerond, alsook een éérste volledig
werkjaar. Véél leesgenot!


Stefaan Onghena, Steven Van Herck

 

Woordje van de voorzitter

Een sombere doch zachte oktoberdag rondkuierend in de stad, mijn blik dwaalt af van het voetpad - zoals U wellicht ook al ervaren hebt, niet altijd zonder risico’s - links geflankeerd door een rij stuk voor stuk glimmende wagens in wat heet een ‘volkse’ buurt, rechts zijn het de huizen die mij in de juiste richting loodsen. Toegegeven, het is allicht beroepsmisvorming, dat de veelheid aan woningen met enkel glas mijn aandacht trekken. Links mooie, vaak dure wagens, rechts maakt 3mm glas het verschil tussen binnen of buiten. Wanneer was alweer die eerste oliecrisis? 34 Jaar geleden, 1973, sommige ECOFOLIE-leden waren nog niet geboren, of droegen luiers. Enorme hoeveelheden olie, gas, steenkool en uranium, hebben gedurende 34 jaar vluchtig, onder de vorm van calorieën de weg naar de dampkring gevonden, via een flinterdun laagje glas, dat hen nooit tegenhield. Logischerwijs stel ik mij de vraag: “Wat hebben zowel burgers, huiseigenaars, bedrijven, als politici al die tijd gedaan?” Allicht andere dingen. Deze dagen is energieschaarste wéér brandend actueel; EPR- norm voor nieuwbouw, alle scholen worden passief-gebouwen, isolatiepremies, tochtstrips, oorlog aan de gloeilamp, de één liter auto, WKK, en zo kan het nog enkele pagina’s voort... In 1973 ging het om een bevoorradingsprobleem, nu gaat het stilaan om schaarste. Diezelfde schaarste bepaalt de prijs, met nauwelijks of géén sociale correctie, arm of rijk, de energieproducent is dé winnaar! De energiebehoefte per hoofd stijgt nog steeds en de V.N. geven in hun laatste prognose een bevolkingstoename van 2.5 miljard tussen dit jaar en 2050! 2.500.000.000 zieltjes extra, die de koude winter met wat extra calorieën willen doorkomen, of wat verkoeling wensen bij bloedhete zomerdagen, én zich verplaatsen! Fascinerend toch, hoe snel mobiele telefonie, computers, internet, GPS ed., de markt veroverden én onmisbaar geworden zijn terwijl dat velletje enkel glas blijft; statig én nuttig, tenminste toch voor het licht door te laten en de wind buiten te houden. Een eeuwenoude uitvinding, onveranderd anno 2007. De ecologische én economische facturen worden dezer dagen ter betaling voorgelegd: energie een slordige 20 % duurder, olie flirt binnenkort met de 100 dollar per vat, graan, begeerd voor biobrandstof verdubbelt, weldra ook een CO2 taks, al daalt de hoeveelheid CO2 niet en is de algemene luchtkwaliteit niet schitterend te noemen... maar maakt U zich geen zorgen: flatscreens, GSM’s en de hele elektronische reutemeteut worden steeds goedkoper, uw uitgaven blijven dus in evenwicht, in totaliteit blijft uw koopkracht behouden! Hier, in de westerse wereld althans. Eén of de andere hoofdeconoom van een krant heeft het allemaal netjes berekend: een verdubbeling van de graanprijs maakt ons brood bij de bakker hooguit 10% duurder. Weet dat dit elders kan leiden tot 50% minder brood op de plank... Ik was nog jong, maar iets zegt mij dat de schrijnende beelden van de hongersnood en watertekort in de Sahel niet ver verwijderd waren van datzelfde jaar 1973...Vandaag loopt de actie millenniumdoelstelling 2015, met betrachting de honger in de wereld tegen 2015 te halveren. ECOFOLIE is nog te jong en onbekend, en aldus niet gevraagd om te participeren in dit project, maar wil het objectief ten volle steunen. De toekomstige ontwikkelingshulp zal er voor een niet onbelangrijk deel in bestaan hier, in het Westen, minder én of anders te consumeren. Dit standpunt zal ons wellicht nooit populair maken bij een breder publiek, en aldus zal ECOFOLIE eerder behoren tot de kleinste v.z.w.’s die het land rijk zijn. Ook goed!

Stefaan Onghena, voorzitter oktober 2007

 

Agenda ledenactiviteiten najaar 2007

WOENSDAG 05 DECEMBER 16.00 H:
Dan verwelkomen we Nicolas De Baere van de Bond Beter Leefmilieu, de Vlaamse koepel van milieuverenigingen. Hij zal ons een uiteenzetting geven over het nut van aan te sluiten bij deze vereniging (wat een jaarlijks lidmaatschap van 125 euro impliceert). Met de momenteel reeds beperkte informatie rond voordelen en dienstverlening van een lidmaatschap zijn we als bestuur eerder gewonnen voor een aansluiting. Gezien we het platvorm-principe daadwerkelijk willen integreren in het bestuur van onze vereniging zouden we het fijn vinden ook enkele leden te verwelkomen tijdens dit gesprek, teneinde ook Uw mening als actief lid te horen. Graag een telefoontje, mail of SMS daags voor deze vergadering, kwestie van te weten hoeveel stoelen we in de plaatselijke kringloopwinkel moet bijkopen! Activiteit gaat door op onze thuisbasis; Sparrestraat 41 9000 Gent; WELKOM!
Kun je pas later komen? Géén probleem.

DISCUSSIEFORUM:
WOENSDAG 12 DECEMBER om 20.00H OFWEL ZATERDAG 15 DECEMBER om 10.30 H
Het is een experiment, doch we zijn van mening dat discussiëren beter werkt in kleine kring, dan wel in grote groepen waar uiteindelijk slechts de helft zijn discours heeft kunnen doen, en de andere helft gefrustreerd huiswaarts keert, de mond gesnoerd. Voordeel van twéé sessies is ook de kans tot aanwezigheid van leden die wensen deel te nemen. Stefaan zal het thema inleiden, en slechts in beperkte mate interfereren in de discussie. Als moderator zal Steven trachten alles in goede banen te leiden. Belangrijk is Uw mening, Uw gevoel en Uw inzicht! We voorzien 2 sessies van drie kwartier, met een kleine tussenpauze. Iemand in jouw omgeving die het onderwerp genegen is? Breng maar mee! We geven je alvast het thema mee: Macht en/of onmacht van het individu in het ombuigen van het ecologisch proces, mondialisering, wereldvrede... Denk er alvast eens over na, maar breek er je hoofd (nog) niet over!

Praktisch: Deelname is gratis, zowel voor leden als niet – leden Voor de gelegenheid beschikken we kosteloos over ’t zaaltje van Old Loui’s Jazz Taverne Resto, gelegen in hartje Gent, tegenover het Gravesteen op’t Veerleplein. (dranken aan horecaprijzen).

Ook voor deze activiteit liefst een seintje (telefoon, SMS of mail) vooraf, met vermelding van het aantal personen.

Bonus voor onze leden

In principe zijn we momenteel geen dienstverlenende v.z.w.. Doch heeft U als lid een ecologische huis-, tuin-, keuken- of mobiliteitsvraag, dan mag je ons gerust contacteren. We zullen U graag in de mate van het mogelijke antwoorden of doorverwijzen. We bieden dit exclusief voor onze leden aan. We vragen enkel de communicatie (telefonie) voor U te nemen.
Stefaan: 0495/26.90.99 ; Steven: 0485/14.14.09

 

Impact van voorbije activiteiten

Graag een woordje over enkele resultaten van onze activiteiten aangezien we het proces tot ombuigen een handje willen helpen. We hoeven niet moedeloos te worden, want de eerste resultaten kwamen ons ter oren. Opvallend is dat bij een aantal mensen een meer bewust ecologisch handelen en denken haar intrede doet in het dagdagelijks leven. Het gaat dan vaak om kleine veranderingen in consumptiegedrag, of verfijning m.b.t. afval sorteren; de aanschaf van een compostvat (een paar honderd kilo restafval minder op jaarbasis per persoon!), maar evenzeer om een resolute keuze voor een zo ecologisch mogelijke verbouwing, ieder volgens mogelijkheden en vermogen. Naar de toekomst willen we die resultaten met naam en toenaam vermelden, in de mate dat het desbetreffende lid dat wenst. We willen immers de privacy van onze leden respecteren.

Onze zoektocht naar creatieve geesten en eco-designers verloopt echter véél moeizamer. We overwegen daarom hulp te vragen aan bestaande netwerken teneinde zoveel mogelijk mensen te traceren, met het oog op een eco-design tentoonstelling (2009 ?). Laat ook Uw tamtam werken!

 

Ooggetuige-uit-eerste-bron-gastenrubriek

Onder één van deze titels willen we leden, of niet-leden hun verhaal laten doen over eender welk feit, gebeurtenis, in uw achtertuin of waar ook ter wereld, dat aansluiting vindt bij een sociaal-ecologisch thema, waarvan de auteur zelf ooggetuige was. We leven namelijk in een wereld waar de media-giganten de informatiestromen controleren, en zowel propaganda als censuur vaak troef zijn. Deze rubriek kan zowel handelen over een constructief project (vb: aanplanting na bosontginning, watervoorziening voor een dorp...) als over wantoestanden (afvalmaffia, impact van een industrie op de plaatselijke volksgezondheid...). De overdracht van getuigenissen lijkt ons een zéér belangrijk element te zijn, om bepaalde situaties juist in te schatten. De tijd laat het ons niet toe, en het zou ook zéér on-ecologisch zijn elk situatie ter plaatse te verifiëren. Tegen volgende editie zouden reeds twee artikels ons bereiken, eentje over ontbossing van regenwoud, een ander over bananenplantages. Beide auteurs waren in Latijns -Amerika. Aarzel niet ook jouw getuigenis door te sturen!

 

Printer

Mocht iemand van jullie een printer op overschot hebben, die nog een tijdje mee kan, dan mag u ons dit altijd laten weten…

 

Verslag rondleidingen

Met vier wekelijkse rondleidingen en een extra rondleiding voor het centrum voor duurzame ontwikkeling van de universiteit Gent is de kop er af: de publieke voorstelling van de vzw Ecofolie is hiermee een feit. Ondanks het goede weer hebben exact 120 van de 160 genodigden zich naar de Sparrestraat 41 begeven om de onemanshow van Stefaan bij te wonen. Voorwaar een mooi resultaat, waarvoor dank. De presentatie van de huidige eco-sociale problematiek aan de hand van 4 zelfgefabriceerde (en 100% recycleerbare) vensters, volgestouwd met een selectie krantenartikelen van de afgelopen 3 jaren, bleek bij velen een warme sympathie op te wekken. (Al waren er ook een aantal, al dan niet positief, verrast). Ieder van ons die al eens voor een publiek heeft moeten spreken kent het klamme-handjes-en droge-mond-verschijnsel. Zo ook Stefaan. Maar een glaasje water en een beetje oefening kunnen wonderen doen. En zie: de voorstellingen verliepen steeds spontaner, niet gespeend van de nodige humor. De meeste bezoekers waren al min of meer vertrouwd met de inhoud van Stefaans discours, maar zijn gebalde presentatie bleek haar effect niet te missen. Niettemin hadden maar 6! Van de 120 bezoekers ooit al van ‘aircar’ gehoord (voor de geïnteresseerden: www.aircar.nl). Een kamerjas zal echter nooit nog zomaar een kamerjas zijn…waarvoor onze oprechte excuses. Na de rondleidingen was er ruim aan aperitief voorzien. Sommigen zijn dan ook een hele tijd blijven hangen, waarbij het accent meermaals van eco naar folie verschoof. Uiteraard is er ook ernstig gediscussieerd, en hebben een aantal onder jullie een duidelijk teken van engagement getoond. Algemeen kunnen we stellen dat de reacties overwegend positief waren. We hebben ook het genoegen gehad om onze schepen van milieubeleid dhr. Tom Balthazar te ontvangen, alsook een medewerkster (Karen) van het kabinet voor rationeel energieverbruik. We willen hen, en allen die aanwezig waren, dan ook hartelijk danken! Bedankt voor uw interesse!

Groetjes, Steven Van Herck

 

Verslag ontmoetingsdag

De verkiezingsdag op 10 juni mag dan vooralsnog geen regeringsformatie opgeleverd hebben, voor vzw Ecofolie was het alvast een vruchtbare dag. Ondanks het feit dat het die dag ook Vaderdag was, hebben we toch een 40 à 50 leden en belangstellenden mogen ontvangen. Het buurtcentrum van de Brugse Poort bleek de ideale omgeving voor onze informele ontmoetingsdag. Binnen konden de bezoekers langs de panelen met krantenartikelen van de rondleidingen kuieren en rustig de tijd nemen om een aantal artikelen in detail te bekijken. Aan de bar werden tegen democratische prijzen allerlei verfrissingen besteld. Gezien het mooie weer vertoefden de meeste bezoekers echter liever buiten. Er werd over (ecologische?) koetjes en kalfjes gepraat met oude en nieuwe bekenden. Het hoogtepunt van de namiddag was echter Fanfara Chartra. Na het ledigen van een fles vodka, stond er geen maat meer op deze zigeuners. Hun opzwepende muziek lokte ook wat buurtbewoners en zorgde voor een uitgelaten sfeer. Zowaar een mooie afsluiter.

Groetjes, Steven Van Herck

 

Cijfers die doen duizelen

Momenteel ligt de dagproductie van olie op 85.000.000 miljoen vaten. Slechts één miljoen vaten zouden van bio-oorsprong zijn. Dit is toch al het equivalent van een enorme potentiële voedselberg. Even vermenigvuldigen met 159 (aantal liter per vat), en vervolgens vermenigvuldigen met 365 indien U het mondiale jaarverbruik in liter wenst. Dit blijkt overeen te komen met - houd U vast - 4.932.975.000.000 liter! Het wordt pas echt interessant wanneer we dit volume omzetten in kubieke meters. Zo kan je bijvoorbeeld de dikte van die olievlek ter grootte van ons land berekenen, of het aantal Twin-Towers gevuld met die zwarte smurrie... Véééél rekenplezier! China klom de voorbije 7 jaar van 2 naar 7 miljoen vaten per dag, of een stijging van 350 %! (cijfers gelezen in De Tijd 03/11 /07). Recentelijk spreekt men over maximaal 40 jaar wereldreserves. Volgende editie vertellen we U één en ander over de impact van dit fenomeen.

Hot news bij het ter perse gaan: Aan de Braziliaanse kust werd zopas een olieveld ontdekt met een vermoedelijke capaciteit van 5 tot 8 miljard vaten. Sterker dan mezelf haal ik maar weer eens de rekenmachine boven. Resultaat: aan de huidige bovenvermelde dagconsumptie kan de wereld het olietijdperk rekken met ongeveer 80 dagen!

 

Sluikverbranden

Tja, mijn computer herkent dit woord niet, maar soms leidt een bepaald beleid tot nieuwe, voordien onbestaande handelingen. Met de winter voor de deur, en de hogere energieprijzen, alsook de niet te verwaarlozen prijs van een huisvuilzak (in Gent 1,24 € / 60 liter), ontstaat een nieuw fenomeen, niet per definitie gelinkt aan kansarmoede, waarbij burgers alle mogelijke afval in hun, met trots aangekochte “allesbrander”, in rook omzetten. De gehele buurt kan dan meegenieten van diverse aroma’s zoals gesmolten kunststoffen allerhande; polyethyleen, polypropyleen, pvc, balatum, petflessen, doch ook formaldehyde houdende mdf, hardboard en vezelplaten, liefst voorzien van een laagje fenolhoudend melamine, ofwel mooi schrijnwerk, voorzien van 20 lagen verf (vaak asbesthoudend!). Ten slotte gaat men, voor het slapengaan, nog snel even de resterende brikverpakkingen (karton, plastiek en aluminium) in dat ding werpen, teneinde ook het budget pmd-zakken te drukken:

ALLESBRANDER!!! Het woordenboek van deze computer kent dit woord wél! Telkens dit woord valt, krijg ik kippenvel. Kieper uw vuilzak in een allesbrander, en buiten de aroma’s geniet u ook van reukloze koolstofmonoxide, dioxine’s à volonté, een hoop kankerverwekkende pax (koolwaterstofverbindingen),…Deze opsomming is verre van volledig! Graag willen we rond dit thema een voorstel tot sensibilisering naar de Stad Gent doen. Om het fenomeen en het effect op de luchtzuiverheid in te schatten zou een mobiel meetpunt van de luchtkwaliteit een eerste stap zijn. Stefaan Onghena

 

Kredietcrisis en ecologie

De eerste zeepbel is doorprikt, het was één van die geselecteerde artikels, getoond bij de rondleidingen in april 2007; ter opfrissing van uw geheugen even de titel: “Amerikaanse gezinnen consumeren twee jaar op rij méér dan hun inkomen.” Plots zakt een netjes berekende structuur, die miljoenen mensen boven hun stand hielp leven, als een pudding in elkaar. Waarom werden ze door grootbanken geholpen om boven hun stand te leven, tot en met de aankoop van woningen die ze met hun bescheiden loon of vervangingsinkomen toch niet of nauwelijks konden aflossen? De eerste zeepbel, namelijk die van de rommelhypotheken is doorprikt. Maar eigenlijk ging het artikel niet zozeer over de aankoop van woningen dan wel over de dagdagelijkse consumptie. Hangt er ergens nog een tweede zeepbel rond te dwarrelen, namelijk die van de creditcards en persoonlijke leningen? Ik wil liever niet weten wat het saldo is aan openstaande kredieten waarbij alles keurig én legaal wordt betaald met het loon dat je volgende maand(en) of jaren moet regenereren. Met hoeveel zijn ze op deze aardbol? Feit is dat daardoor heel wat extra mensen toegang kregen tot de consumptiemaatschappij om min of meer à volonté te consumeren. Industriëlen en ondernemers hebben er rijkelijk aan verdiend en politiek is het handig meegenomen de onderlaag van de samenleving wat ‘zoethoudertjes’ toe te dienen. Consumptie impliceert delven van grondstoffen, transport, productie, distributie en eindverkoop, kortom grondstoffen, toegevoegde waarde en véél energie om dit alles te realiseren. De dagdagelijkse toename van diverse transporten over land, zee en in de lucht zijn veelzeggend; de oneindigheid van goederenstromen - dus productiegoederen - doet soms duizelen. Nooit voordien werd de aarde in die mate beroofd van haar natuurlijke rijkdommen als vandaag. Het is een spijtige vaststelling, maar die creditcards crediteren niet enkel de houder van die kaart, maar het hele ecosysteem, inclusief de aarde waarop diezelfde kaarthouder staat. Slechts bij de gratie van dergelijke opgezette structuren kan men méér consumeren dan regenereren. Uiteindelijk is het de aarde zélf die in hypotheek wordt gesteld. De paniek rond een mogelijk tekort aan grondstoffen én energie zwelt aan met de dag, met alle neveneffecten zoals prijsstijgingen en de daaraan gekoppelde inflatie (dé nachtmerrie van de bewindslui), alsook niet meer te compenseren ecologische consequenties enz. Geen vrolijk verhaal, maar als afsluiter wil ik graag een hint meegeven aan zij die over een eigen tuintje beschikken: PLANT PATATTEN! Méér over dit laatste in onze volgende editie!

 

Eco-tip voor winterdagen

Een avondje gezellig voor de buis? De thermostaat staat op 22, wat men noemt de ‘comforttemperatuur’. Bewoon je een goed geïsoleerde woning, dan mag je deze op nacht (maantje) zetten zowat een half uur voor ’t slapengaan. De warmte, die wordt vastgehouden door de omringende materie (inertie), zal de temperatuur nog wel even stabiel houden. Véél verrassender echter kan de avond evolueren wanneer bij aanvang van een ‘voor-de-buis-avond’ met je partner, kordaat wordt geopteerd om de dons naar beneden te halen en -uw thermostaat reeds op maantje bij aanvang- het programma al of niet uit te kijken... Ook al draait het om wat voor reden op niets uit, op zijn minst is uw dons al voorverwarmd bij het slapengaan !

Stefaan Onghena

 

Vergadering bij ‘De Vieze Gasten’ rond het thema energiebesparingen

Het verslag van de vergadering gaan we jullie besparen. Wel hebben we tijdens de nabespreking van een redelijk verhitte discussie enkele zaken samengebracht om tot een mogelijk project te komen. Een display (voorgesteld door Jan Cappelle) die het wijkverbruik van de Brugse Poort aangeeft bleek technisch niet haalbaar. Het idee lijkt ons wel wat om buurtbewoners met hun eigen verbruik, als groep, te confronteren. Tweede element is een project bij De Vieze Gasten onder de titel: “Mag het iets meer zijn”. Zo ligt nu een voorstel op tafel waarbij alle buurtbewoners een affiche kunnen bekomen met het opschrift: “mag het wa MINDER zijn” . Bedoeling is deze affiche te voorzien van een ruimte met grafiek, waar de individuele bewoner (gezin) bijvoorbeeld maandelijks zijn/haar verbruik van gas, water en elektriciteit aantekent (in drie kleuren?).

Als er ook een kantlijn met opmerkingen wordt voorzien, kan de bewoner het één of ander verklaren i.v.m. wendingen in de grafiek (vb aankoop wasmachine A++ label, droogkast bewust minder gebruikt, zonneboiler geplaatst, baby,...). Het lijkt belangrijk dat wie begaan is met het milieu, als ie dat wenst, (het blijf immers vrijblijvend al of niet te participeren) ook de gelegenheid krijgt dit te tonen. Bovendien kan dit project een aanleiding zijn om een gesprek aan te gaan met een buurtbewoner, wat de sociale cohesie alleen maar ten goede kan komen. Als dit initiatief van de Stad zou uitgaan, wordt het ook politiek neutraal (al kan de medewerking van de verenigingen die zich achter dit project scharen wel (klein) vermeld worden). Het verschijnen van die affiches in het straatbeeld kan in eerste instantie aanstekelijk werken (wishful thinking?). De nieuwsgierigheid van sommige passanten zal ongetwijfeld leiden tot enige vraagstelling rond zijn/haar eigen energieconsumptie. Het daadwerkelijk kunnen tonen van een persoonlijk engagement lijkt ons belangrijk. Tenslotte wordt nog al te vaak geredeneerd dat een individuele inspanning niet helpt. Het verschijnen van diverse affiches bekrachtigt het feit niet alleen te staan met geleverde energiebesparende maatregelen. Ideaal zou zijn de affiche twee jaar te tonen om zo een vergelijking zichtbaar te maken.

Het drukken en bekendmaken van de affiche zorgt natuurlijk voor een prijskaartje. Vraag is of de energie- én distributiepartners hierbij als kostendragers gevraagd kunnen worden (o.a. Energieproducenten van elektriciteit, gasleveranciers, TMVW, IMEWO, EANDIS, ELIA, PUBLIGAS,...). Anderzijds kunnen wij ons niet voorstellen dat dit voor de Stad Gent, ook zonder sponsoring, een zware kost zou zijn. Ook de milieudienst heeft budgetten ter beschikking. Een belangrijke vraag is wat het RENDEMENT zou zijn van dit project, zowel naar sensibilisering als naar daadwerkelijke besparingen. Tenslotte zouden o.a. voor wat de luchtkwaliteit betreft de vruchten voor de gehele stad zijn!

Dit voorstel wordt bij het ter perse gaan van deze editie voorgelegd aan de milieudienst van de Stad Gent, en zou (graag) verder kunnen uitdeinen naar andere steden, gezien dit concept niet specifiek aan Gent gebonden is. Wordt dit een pilootproject voor de stroppendragers?

Stefaan Onghena

 

© Wenst u deze nieuwsbrief geheel of gedeeltelijk door te mailen naar geïnteresseerden?
Gráág! Wel staan we erop een volledige bronvermelding (ECOFOLIEvzw + auteur en datum) te voorzien. Bedankt!