ecofolie

Nieuwsbrief Ecofolie nr. 11 - september 2011

Beste leden en sympathisanten,

Deze zonovergoten zomer heeft ons deugd gedaan en zoals alle landgenoten die hier bleven zijn we dus bruin gebakken ;-) De laatste activiteit voor de vakantie was onze jaarlijkse ledendag die voor het eerst in de Sparrestraat doorging. Je vindt er dan ook een klein verslag van terug in dit bulletin. In de milieuraad van de Stad Gent (maandelijkse Algemene Vergadering) vernamen we deze zomer minder goed nieuws i.v.m. het water- en energieverbruik van de Stad. We hebben dan ook een onderhoud met onze schepen van leefmilieu rond de tijd van publicatie van deze tekst.

In dit nummer ondermeer ons beleidsvoorstel ter voorkoming van bosbranden (toch gedeeltelijk). Dit voorstel ligt al enige tijd in onze lade, maar we achten de tijd rijp om het in de ether te sturen. Met een slordige 1000 hectaren die ook in eigen land in rook opgingen (Kalmthoutse Heide en Hoge Venen) is dit plots een nationale materie geworden. Verdroging is één van die gevolgen van klimaatverandering die de bossen geen deugd doen. Op beleidsniveau echter is de tendens om de klimaatverandering trachten tegen te houden of te beperken zich steeds meer aan het ombuigen tot een adaptatiebeleid. Laat het maar gebeuren en pas u aan! Alvast geen hoopvol signaal en bovendien gaat alle energie nu naar het redden van de economie en die heilige banken. Milieu en mensenlevens (o.a Hoorn van Afrika / Lampedusa) daar zijn nu geen centen voor. Het ‘systeem’ echter, moet gered worden.

Ecofolie blijft kleinschalig voortdoen en zo kunnen we u aankondigen dat in het weekend van 5 en 6 november kan ingeschreven worden op (gratis) rondleidingen in onze toch wel ecologische ‘hoofdzetel’ (Sparrestraat 41). Inschrijven kan via de site van: www.ecobouwers.be/klimaathuizen

De maandag daarop, 7 november nemen we voor de tweede maal deel aan De Groene Loper, een Gents ecologisch filmfestival dat toch goed is voor een duizendtal filmliefhebbers. Meer info op: www.groeneloper.be

Je vindt in deze nieuwsbrief ook nog een artikel over het Gentse fietsbeleid.

Tenslotte kan je in deze editie nog nagaan of je gratis plantgoed wil reserveren voor uw tuin. Alles gekweekt in onze boomkwekerijen in de Sparrestraat ;-)

Veel leesgenot en zoals steeds zijn reacties altijd welkom!

Steven en Stefaan

 

Beleidsvoorstel: bestrijding van bosbranden (voorkomingsbeleid) december 2010

Niveau: Europees

De context: Met of zonder een consensus, tijdens de voorbije internationale klimaatbijeenkomsten waren zowat alle deelnemende landen het eens over een drastische én dringende verlaging van de mondiale CO2-uitstoot. Knelpunt blijf wie hoeveel zal reduceren en in welke tijdspanne. Europa stelde in dat opzicht reeds een voorbeeld met een interne emissiehandel. Er is echter nog werk aan de winkel om tot een evenwichtige CO2 handel te komen.
Zolang bepaalde sectoren worden bevoordeeld (staalindustrie, elektriciteitsproducenten,..), onder de vorm van een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van heffing, kan het beoogde doel, namelijk de CO2-uitstoot daadwerkelijk verlagen, onmogelijk worden bereikt (t.a.v. het basisjaar 1990 zouden we nu om en bij de 30 % meer CO2 uitstoten)!

Bovenop de uitstoot die wordt gerealiseerd als gevolg van het verbranden van fossiele brandstoffen kent de wereld zijn jaarlijks weerkerende bosbranden, met bijvoorbeeld in 2010 een buitenproportioneel verlies van bosbestanden in Rusland en Portugal. Deze lijst kan echter worden aangevuld met diverse Zuid-Europese landen.
Van alle vormen van CO2-uitstoot blijven bosbranden één van de meest destructieve en zinloze. Fauna en flora gaan in rook op en tevens verdwijnt voor meerdere decennia de potentiële CO2 opslag én zuurstofproductie van de getroffen bossen. Hoezeer her en der in en buiten Europa ook inspanningen worden gedaan om de emissies te doen dalen, kunnen belangrijke bosbranden deze inspanningen deels tenietdoen.
In de mate dat de mondiale temperatuurstijging zich zal voortzetten impliceert dit een toenemende verdroging met een nog hoger risico op omvangrijkere bosbranden tot gevolg. Verdroging (en wind) zorgen immers voor een snelle uitbreiding van een brandhaard. Bij toenemende verdroging daalt echter ook de kans om in de directe nabijheid van de brandhaard bluswater te bekomen. Er zijn dus voldoende argumenten om een sterk voorkomingsbeleid op Europees niveau te realiseren.

Wat kan Europa ondernemen?

Door de jaren heen wordt steeds duidelijker hoe bepaalde Zuid-Europese landen vaker met bosbranden hebben te kampen dan andere. Het mag gezegd dat in dat opzicht Frankrijk bijvoorbeeld een strengere politiek voert dan hun zuiderburen. Streng op vlak van preventie, in het bezit van professioneel en omvangrijk materieel bij interventies, en een adequate juridische vervolging in geval van kwaad opzet.
Europa zou zijn lidstaten kunnen verplichten jaarlijks emissierechten aan te kopen in functie van de teloorgegane oppervlakte bosbestand, m.a.w. proportioneel tot de geproduceerde CO2 door bosbranden. Zo maakt Europa dit fenomeen tot een Europese materie. Bovendien kan het de nonchalante lidstaten aanmoedigen meer in preventie te investeren.
Europa kan slechts binnen zijn grenzen handelen. Wil het echter het voortouw nemen in de strijd voor een CO2 neutrale economie, dan zullen alle vormen van zinloze CO2-productie als eerste geëlimineerd moeten worden. Eens bosbranden geld gaan kosten aan de nationale overheden kan het tij (gedeeltelijk) keren.

Stefaan Onghena

Fietsbeleid stad Gent

Als fervent fietser en Gentenaar zonder wagen, kom ik op vele plaatsen met de fiets. De stad mag dan al inspanningen doen om het fietsen veilig en aangenaam te maken, toch schiet ze op dit gebied nog schromelijk te kort. Dat fietsen niet enkel een recreatieve bezigheid is, zich niet enkel beperkt tot het woon-werk verkeer, een ritje van of naar het station of de winkel, blijkt nog steeds niet tot op het stadhuis doorgedrongen te zijn. Buiten enkele (relatief) veilige fietsassen (denk maar aan de as Centrum - Gent St-Pieters), en enkele mooie fietsbruggen is het pover gesteld met de fietsaccommodatie in Gent. Wie de rand van Gent wil bereiken moet het stellen met gevaarlijke fietswegen. Of het nu de Brusselse, Hundelgemse, Dendermondse of Drongense steenweg betreft: het blijft een hachelijke onderneming om daar door weer en wind te fietsen. Nochtans is de fiets een efficiënt en aangenaam vervoersmiddel, ideaal geschikt voor de stad en de rand. Alleen blijkt dat in België nog niet te zijn doorgedrongen. Als je een Nederlandse stad binnenkomt, merkt je direct dat de fiets er een prominente plaats heeft. Niet de auto, maar de fietsers en voetgangers maken er het mooie weer. Bovendien hebben de automobilisten er meer respect voor de zwakke weggebruiker. Heel anders dan hier waar openzwaaiende portieren en gevaarlijk rijgedrag schering en inslag zijn en fietsers vaak nog aanzien worden als een obstakel op de weg.

Fietsen is gezond, CO2 vrij, en heeft weinig impact op de omgeving. Bovendien sta je als fietser in direct contact met je omgeving, wat de betrokkenheid met je medemensen enkel verhoogt (de Gentse politie loopt niet voor niets zo hoog op met haar fietsbrigade). Het is aan de stad Gent om initiatief te tonen, om radicaal voor de fiets en het openbaar vervoer te kiezen. Of om het met de woorden van verkeersspecialist Johan De Mol (UGent) te zeggen: “Overal in Europa nemen steden maatregelen om de zachte mobiliteit te bevorderen. Autoloze zones worden uitgebreid, er wordt ingezet op meer openbaar vervoer,.. kijk naar Kopenhagen, toch geen kleine stad, daar zijn er ondertussen meer fietsers dan automobilisten.” (De Morgen 19/09/2011). De Mol benadrukt verder dat steden wel voluit moeten durven renoveren.

Het vergt inderdaad moed om de auto uit de stad te weren. Maar wil men dat de mensen radicaal voor de fiets kiezen, dan zal het beleid hier op moeten afgestemd worden. Voor de invoering van het voetgangersgebied in de Kuip van Gent bestond er aanvankelijk ook geen draagvlak. Het bleek echter al gauw dat het gevreesde inkomensverlies voor de handelaars uitbleef en ze in tegendeel meer winsten genereerden. BBL verkeersspecialist Roel Vanderbeuren hierover: “In Kopenhagen zijn er een paar moedige beleidsmakers geweest die knopen hebben durven doorhakken. Handelaars waren bang voor een terugval in hun inkomsten, maar uiteindelijk zijn ze er beter van geworden, omdat de hele stad een nieuwe impuls heeft gekregen. In Vlaanderen hebben we ook beleidsmakers met ballen nodig.” (De Morgen 19/09/2011)

Niet alleen het milieu, maar ook de samenleving is gebaat bij de uitbreiding van de zogenaamde zachte mobiliteit. Zeker nu er steeds meer mensen in de stad wonen en de drukte navenant toeneemt. Voor wie er fysiek toe in staat is, blijft fietsen een efficiënte en aangename manier om zich in de stad te verplaatsen. Door het gebrek aan aangepaste infrastructuren, het drukke autoverkeer en de blootstelling aan de natuurelementen, durven nog te weinig mensen radicaal voor de fiets te kiezen. Daarom deze oproep: Gentenaars, kies voor de fiets en weeg op het stadsbestuur zodat Gent het Kopenhagen aan de Leie kan worden (mo dan schuuner!)

Steven Van Herck

Varia

1. Gratis plantgoed voor onze leden te bekomen

Diverse vlierbesstruikjes (éénjarige)
Eén peterselievlier (3jarig)
2 lijsterbes (2 & 3 jarige)
Meerdere inlandse eikjes (2 jarige)
Meerdere fluweelbomen, maar opgepast: die dingen zijn zo oersterk dat ze onder funderingen en vloeren een weg zoeken! Maar ze geven een heel fraai kleurenpalet in de herfst.
Gewoon via een mailtje reserveren en dan houden we jou voorkeursplantje in bewaring tot het plantseizoen er aankomt. En met een beetje geluk worden ze ook nog gratis geleverd aan huis!!!

2. Financieel

Ecofolie heeft de laatste schulden van een interestloze lening terugbetaald en staat nu dus volledig op eigen benen (saldo bank op 10 09 2011: 2.302,40 €). We verwachten echter nog een factuur van de Bond Beter Leefmilieu à 125.00 €
Voor alle duidelijkheid willen we ook briefen dat de Stad Gent besliste dat, bij iedere aanwezigheid op de milieuraad (Minar), een zitpenning wordt toegekend, en dit vanaf mei 2011, met een maximum van 10 zitpenningen per jaar. Dit bedrag zal doorgaans aan Stefaan Onghena worden overgemaakt, aangezien die Ecofolie vertegenwoordigt in de Minar. De Stad keert deze zitpenning enkel uit aan natuurlijke personen, en deze is onderworpen aan sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing. Afwachten dus wat daar ‘netto’ van overblijft. De zitpenning is enkel van toepassing voor de Algemene vergadering, niet voor het dagelijks bestuur, noch voor bijkomende prestaties.
We bespreken dit nog op de volgende algemene vergadering (voorjaar 2012).

3. Verslag ledendag

Door een administratieve onoplettendheid - en papier is gedurig, niet waar -, was de leden- en sympathisantendag van Ecofolie dit jaar over 2 dagen verdeeld. Zowel zaterdag 18 juni als zondag 19 juni waren jong en oud meer dan welkom in de Sparrestraat 41 bij Stefaan. Het concept klinkt ondertussen vertrouwd in de oren: bij een hapje en een drankje werd er bijgebabbeld en kennis gemaakt. Zaterdag maakten een dertigtal aanwezigen er een gezellig gonzende bijeenkomst van. Er werden vragen gesteld, bezorgdheden uitgedrukt en mogelijke oplossingen aangereikt over of voor allerlei ecologische thema’s. Maar evengoed waren er de gewone huis-, tuin- en keukengesprekken of werden de vakantieplannen uit de doeken gedaan. De eerste bezoekers arriveerden om 14u en de plakkers zijn nog tot een stuk na de nacht blijven hangen. Ne vree schuunen dag, woar! Ook zondag zijn er nog een handvol mensen gepasseerd, maar daar was ik omwille van andere plichtplegingen niet bij. We willen alle aanwezigen uitdrukkelijk bedanken voor hun komst en we hopen dat jullie het net zo leuk vonden als ons!

 

© Wenst u deze nieuwsbrief geheel of gedeeltelijk door te mailen naar geďnteresseerden?
Gráág! Wel staan we erop een volledige bronvermelding (ECOFOLIEvzw + auteur en datum) te voorzien. Bedankt!