ecofolie

Nieuwsbrief Ecofolie nr. 2 - april 2008

Beste leden en sympathisanten,

We zijn er weer eens ingevlogen ... et voilà: onze tweede nieuwsbrief ligt klaar voor massale
verspreiding! Het is nog een beetje zoeken naar enige regelmaat in tijdstip van publicatie. Dit
kan het verrassingseffect enkel ten goede komen! We mochten zelfs al bezorgde telefoontjes
ontvangen van enkele leden: “hoe het nu wel verder zou gaan met Ecofolie?”... (Neen, we zijn
niet ingedommeld, maar die kleine winterslaap heeft ons toch écht wel deugd gedaan). Was het
maar waar!

Eén en ander begint vorm te krijgen met netwerking als rode draad (o.a. interview voor Ons
Kommeere/De Vieze Gasten). Tussendoor trachten ook wij wat brood op de plank te krijgen.
Tijd, die alsmaar vluchtiger wordende tijd, en dan te bedenken dat wij als bestuurders
voorlopig nog gevrijwaard zijn van’ t vaderschap (...). Méér uitleg over dit alles (we bedoelen
de netwerking, niet het nakende vaderschap!) in komende pagina’s.

Een royale uitleg kan natuurlijk ook, als we jullie treffen op het éénjarig bestaan van Ecofolie
op 4 mei. We willen dan ook graag samen met onze leden, sympathisanten én nieuwsgierigen
het glas heffen op onze verjaardag. We hopen dat er nog vele zullen volgen, maar vooral dat
ons bestaan ooit overbodig zal worden.

Rond deze tijd zijn we aangesloten bij de Bond Beter Leefmilieu en heeft onze schepen van
leefmilieu een aantal voorstellen ontvangen i.v.m. het ‘democratiseren’ van de containerparken
en een properder Gent. De eerder bekendgemaakte aanzet voor een affiche i.v.m. water - en
energiebesparing is ondertussen aan het rijpen. De realisatie ervan is nakende. Tenminste, als
er nog ergens een beetje centen uit de lucht vallen. In dit verband werd een subsidiedossiertje
ingediend. Voorlopig kregen we nog géén antwoord. We werken hiervoor dan ook aan een
partnerschap. Graag geven we jullie ook wat verslaggeving mee over de Climate Action Day
en onze debatavond.

Ondertussen hebben we de kaap van vijftig leden overschreden, wat we toch als een
behoorlijke stimulans ervaren om er mee door te gaan. Groot zullen we vermoedelijk niet
worden (lees 1° nieuwsbrief). We sturen immers geen betaalde werkkrachten uit om in drukke
winkelstraten leden te ‘ronselen’, of wat dan ook. Het gebeurt echter al eens dat deze
nieuwsbrief een spontaan lid genereert, en dat verheugt ons. Kleinschaligheid, het artisanale,
het ambachtelijke ... woorden die in deze MEGA EEUW nauwelijks nog gekend zijn.

Ook voor deze editie wensen we jullie véél leesgenot.


Stefaan Onghena, Steven Van Herck

 

Woordje van de voorzitter

Het jaar was nog niet om of via diverse media werden we zoals gewoonlijk overspoeld met jaaroverzichten alom. De laatste week van het jaar telde naar gewoonte zelfs niet langer mee. Het ongeduld om ook 2007 af te sluiten en te evalueren was al te groot. Dit alles is nu reeds lang achter de rug, zodat u nu in alle sereniteit kan genieten van een beperkt (ecologisch) jaaroverzicht.

Zo betrapte (ook) ik mezelf erop een bescheiden ‘review’ te willen maken. Geen opinie of inzicht, neen, gewoon even nagaan wat de teller van de zonnepanelen al aangaf. Een lagere productie dan het jaar voorheen. Aldus belandde ik op de site van het KMI, waar men allicht nog niet bekomen was van de oudejaarsfeestvreugde. Dus de maandtotalen maar zelf optellen, en jawel, de hemel gaf ons 80 uren minder zonlicht dan gemiddeld, zowat 5% op jaarbasis. Enkele weken later verschijnen de temperatuur – totalen van het jaar 2007. Resultaat: wéér werd het jaarrecord overschreden met 0.1°C. Géén van beide gegevens zijn spectaculair, uitzonderlijk of wat dan ook te noemen. Hun combinatie echter – je voelt me al komen - is andere koek. De geboorte van Ecofolie (rondleidingen april 2007) werd gans de maand lang met zon overgoten. Nadien niet veel soeps meer. Geen zomer, herfst of winter, neen, gewoon ‘amorf’ weer, iets onbenoembaar, seizoenloos. Ondanks die 80 uren zon in mindering, het vorige temperatuurrecord sinds de metingen verslaan! Probeer dát maar eens na te doen. Temeer daar de zon vooral in de zomermaanden afwezig bleek!!!

Volgens Elia zou de lichte terugval van elektriciteits- en gasverbruik in 2007 volledig te wijten zijn aan de zachte winter, alsook aan de inspanningen van de residentiële verbruikers. Merk ik hier een klein teken van hoop?

Aan de pomp verliep het echter anders. Het totale Belgische wagenpark had 3% meer brandstof nodig om zijn dorst te lessen; dat is méér dan de economische groei! Dure brandstof blijkt dus géén bezwaar. 3% extra C02 en fijn stof kregen we er gratis bij!

Momenteel is de discrepantie tussen weten en ageren nog steeds enorm. Er zal dan ook véél politieke moed nodig zijn om deze tendensen om te buigen. Solana en Barroso schreven zeer recentelijk een verpletterend rapport over de impact van de klimaatverandering, ook op het mondiale evenwicht. Indien Europa of welk ander continent of natie ook, eerder kiest om ecologische problemen via geopolitieke conflicten op te lossen, dan wel de koe bij de horens te vatten, belooft het een fraaie boel te worden... In de wandelgangen wordt reeds gefluisterd dat hierin – hou U vast – het alibi zou liggen om bijkomend te investeren in defensie. Angst voor klimaatvluchtelingen, voedsel- en grondstoftekorten of wat dan ook, vertaald in een nieuwe wapenwedloop! Miljarden Euro’s of Dollars die we net broodnodig zullen hebben om wat ik pleeg te noemen de ‘ECOLOGISCH – INDUSTRIËLE OMWENTELING’ te financieren. Dit zou dé uitdaging van de 21ste eeuw moeten zijn. (eigenlijk reeds die van na de oliecrisis van 1973).

Klein als ECOFOLIE is, zullen we focussen op een fractie van dit proces. Groot kunnen we echter zijn in onze uitstraling naarmate we tonen hoe het ‘met wat minder’ ook goed leven is, hoe zonnewarmte onze woning warmt, hoe regenwater bruikbaar is, hoe een fietstochtje deugd kan doen of hoe afval vaak nog grondstof is ... Leen daarom ook deze nieuwsbrief uit! Samen kunnen we een sterker signaal geven.

Stefaan Onghena (maart 2008)

 

Ecofolie viert éénjarig bestaan! zondag 4 mei

Die dag nemen we ook de gelegenheid te baat om even terug te blikken op het voorbije jaar én onze gloednieuwe campagne rond energiebesparing voor te stellen. Ook hier kunnen de kleinsten een bijdrage leveren: de kleurpotloden liggen alvast klaar!

Verder broeden we nog op een project voor de Gentse Feesten. Tegen dan kunnen we dit uit de doeken doen, en ook jullie mening hierover horen. Tot dan?!

Praktisch:

Op 4 mei 2008 zijn groot én klein welkom vanaf 14 uur in de zaal Ooievaar van het buurtcentrum in de Kokerstraat 36. Laat zonsondergang u niet tegenhouden nog even langs te komen... We serveren drankjes aan democratische prijzen.

 

Vergadering lidmaatschap Bond Beter Leefmilieu

Aangezien we van plan zijn om ons met Ecofolie lid te maken van de Bond Beter Leefmilieu, hebben we op woensdag 5 december 2007 een voorlichtingsvergadering belegd met Nicolas, een afgevaardigde van de BBL. De leden die tijd en interesse hadden, konden zich hierbij vervoegen. Zowel Greet, Marleen, als later ook Michel, zijn op onze uitnodiging ingegaan. Reken hier nog de stagiair in het kielzog van Nicolas bij, en de tafel bij Stefaan was rondomrond mooi gevuld. Nicolas heeft ons vervolgens de werking van de BBL uitgelegd, alsook de potentiële voordelen van een lidmaatschap. In het kort komt het er op neer dat de BBL, als koepelorganisatie, een adviserende en ondersteunende functie kan uitoefenen bij de totstandkoming van een project van haar leden. De BBL overkoepelt meer dan 140 milieuorganisaties en heeft een ruime expertise op het gebied van milieuwetgeving en het uitwerken van subsidiedossiers. Het lijkt ons dan ook opportuun om ons bij deze organisatie aan te sluiten. Dit lidmaatschap kost ons 125€ voor één jaar. (Op de site van Ecofolie vindt u een link naar de BBL).

Steven Van Herck (december 2007)

 

Reiservaringen

Eén van onze leden reisde recentelijk door Ethiopië. Ze stelde vast dat het daar zowaar één stort is, niet enkel ecologisch. We kregen al enkele sprekende foto’s te zien! We hopen haar getuigenis hierover op te nemen in onze volgende editie.

 

Climate Action Day

Op zaterdag 8 december 2007 vond in Brussel de Climate Action Day plaats. Deze optocht, naar aanleiding van de klimaattop in Bali, werd ondersteund door een 70-tal middenveld organisaties met als voornaamste eis de halvering van de wereldwijde CO2 uitstoot tegen 2050. Iedereen solidair zou je denken! Dit was echter buiten de treinbestuurders van de NMBS gerekend. (Uiteraard zijn wij grote verdedigers van het stakingsrecht, maar wilde, ongecontroleerde acties lijken ons eerder te leiden tot een uitholling van dit recht). Aan Brussel-Zuid was het dan ook een hele tijd wachten op de laattijdig aangekomen actievoerders. De regen en de gure wind, waren ook niet bepaald onze bondgenoten. Uiteindelijk zijn Stefaan en ik met een 3000-tal uitgeregenden van Brussel-Zuid naar de Kunstberg gestapt. Omgekeerd evenredig met de CO2 reductie hopen we volgende keer op 6000 enthousiastelingen! Om 18u startte in het Koninklijk Circus het ArtforEarth concert met o.a. Lalalover, maar toen zaten we al lang, verkleumd, in de trein richting Gent. Flauw hé!

Steven Van Herck (december 2007)

 

Discussieforum

Ons eerste discussieforum vond plaats op woensdag 12 december 2007. Ondanks het mooie decorum van de Old Loui’s Jazz Taverne, was de opkomst eerder mager. Enkel Marleen, Meike, Jan, Stefaan en ik waren aanwezig. Het onderwerp (macht en/of onmacht van het individu in het ombuigen van het ecologische proces, mondialisering, wereldvrede…) was misschien niet duidelijk genoeg of de eindejaarsdrukte te nabij? Wie zal het zeggen? We hebben het ons in elk geval niet aan ons hart laten komen en er een leuke avond van gemaakt. Vooral Jan heeft zich fel in het debat (monoloog?) geroerd en enkele intelligente, maar vooral nuchtere opmerkingen gemaakt. Om even heel kort door de bocht te gaan: “Vele mensen hebben wel andere zorgen aan hun hoofd dan de zorg voor het milieu.”; “Ecologisch verbouwen wordt pas aantrekkelijk wanneer er transparante subsidieregelingen voorzien worden.”; “Asbesthoudende producten zouden gratis moeten teruggenomen worden.” Genoeg stof tot nadenken dus. We hebben de avond afgesloten met enkele pinten in de Hot Club de Gand, begeleid door de virtuoze klanken uit de trompet van Bart Maris en co.

Steven Van Herck (december 2007)

 

Overlijdensbericht †

Met grote droefheid melden wij het heengaan van de trolleybussen in de Stad Gent. Duizenden kilometers reden ze en brachten allicht miljoenen reizigers van noord naar zuid. Dit zonder één gram roet of CO2 de lucht in te blazen... Ze bleken te Oost-Europees en de bovenleidingen ontsierden het historische centrum.

Commentaar van ecofolie:
De trolleys worden binnenkort vervangen door diesel/hybride bussen. De weinig fraaie bovenleidingen van de trolleys verdwijnen dus. Op deze lijn 3 zou dan later een tramlijn komen, die weerom bovenleidingen nodig heeft. Probeer dat maar eens te begrijpen.

 

Voorstellen Balthazar

Onze schepen voor milieu, Herman Balthazar heeft eind november 2007 een 35 puntenplan opgesteld onder de naam: Samen voor een proper Gent. Ecofolie zou Ecofolie niet zijn moesten we onze hoogstpersoonlijke opmerkingen i.v.m. een proper Gent hieraan niet toevoegen. We hebben dhr. Balthazar dan ook een 6-tal actiepunten voorgelegd, voorzien van de nodige motivaties:

  • Gratis toegang tot de containerparken voor fietsers en voetgangers voor zover deze zich aanmelden zonder kruiwagen, trekkar of aanhangwagentje aan de fiets.
  • Van containerparken naar kringloopparken. (kringloopwinkel en containerpark op 1 site).
  • Verdere verfijning van de sorteermogelijkheden in de containerparken.
  • Terug meer afvalkorven op straat, ook buiten de Centrum-zone.
  • Vaker reinigen van de rioolputjes.
  • Een stankvrije stad (cf rubriek sluikverbranden Nieuwsbrf 1 Ecofolie).

Uiteraard volgen we de concrete uitwerking van dit plan met argusogen op.

We ijveren met klem om de recyclageparken voor fietsers en voetgangers vrij toegankelijk te maken (d.w.z. zonder waarborgkaart van 7,5€). Hierdoor wordt ecologisch verantwoord afvaltransport gestimuleerd en verdwijnt ook het drempeleffect voor kansarmen (7,5€ is voor sommigen veel geld en hierdoor vervalt ook meteen de administratieve rompslomp). Op deze manier hopen we ook het (kostelijke) sluikstorten te verminderen.

 

Financiële balans 2007

Bij het afsluiten van het boekjaar staat zowat 1050 euro op de rekening. Een openstaande schuld, onder de vorm van een intrestloze lening van Stefaan Onghena aan de vzw ten bedrage van 1500 euro maakt dat we momenteel 450 euro onder nul staan. Niet slecht gezien we tot op heden geen recht hebben op subsidies en eigenlijk geen commerciële activiteiten organiseerden. De oorspronkelijke schuld, vóór toetreden van de eerste leden in april 2007, bedroeg zowat 2500 euro, waarvan reeds 1000 euro terugbetaald zijn. Oprichtings- en (beperkte) werkingskosten werden dus bijna integraal gedragen door de ledenbijdragen!

 

Projecten en financiering 2008

Diverse projecten zitten in de running (zie diverse artikels in vorige en deze editie) Voor de financiering van onze werking is elk bijkomend lid uiteraard meer dan welkom (Uw morele steun is minstens zo belangrijk voor ons!)

Het lidmaatschap zal echter minder opbrengen gezien het goedkoper wordt. We hopen dit te kunnen compenseren door bedrijven aan te spreken voor een lidmaatschap. Vanaf dit jaar komen we ook in aanmerking voor projectsubsidies. We sluiten ook een eenmalige commerciële activiteit niet uit, al blijven we liefst dicht bij onze kernactiviteiten. 450 euro netto inkomsten zijn dus voldoende om de vereniging financieel gezond (break-even) te maken tegen eind 2008. Om diverse administratieve kosten tijdens dit werkjaar te dragen (kantoorart., nieuwsbrief printen, postzegels...), verzekeringen, lidmaatschap (VSDC, BBL, Wervel, GMF…) zal zowat 1000 euro inkomsten noodzakelijk zijn. Voor de nieuwkomers herhalen we nog even dat elke medewerking, zowel van de leden als bestuursleden onbezoldigd is.

 

Definitie / Begripsomschrijving

Woorden als déconsumeren, consuminderen, bezuinigen, spaarzaam zijn roepen vaak herinneringen op aan het toch harde arme leven van weleer -zoals beelden uit het Daens-tijdperk, de aardappeleters van Van Gogh, of het Londen van de industriële revolutie, de kinderarbeid in de mijnen-. De angst, of het linken van genoodzaakt zuiniger omspringen met de materie aan die taferelen zit er wel degelijk in bij sommigen. Zo passeert het begrip ‘bewust consumeren’ al heel wat beter, en klinkt het minder bezwaard door het verleden. We zijn echter gewonnen voor de term ‘bedachtzaam consumeren’, gezien de factor tijd zijn plaats krijgt bij de impuls tot consumeren en het uiteindelijk al of niet aanschaffen van een product. We kennen het allicht allemaal, die onstuitbare drang om hals over kop iets aan te schaffen, en eens thuis of de dag erop vaststellend, dat de tevredenheid of de noodzaak van die aankoop relatief onbelangrijk blijkt. Reclame allerhande zal ons hierbij nog een extra stimulus bezorgen. Even herkenbaar is bijvoorbeeld het fenomeen dat kleine kinderen bij het openmaken van een geschenkje vaak meer gebiologeerd zijn door de verpakking dan wel door de inhoud; het lint is taai, wil niet breken, het papier mag scheuren en maakt lawaai, het verfrommelen geeft dan weer een ander geluid... Zo simpel kan het soms zijn!

Stefaan Onghena (januari 2008)

 

Huize Triest Recentelijk

kwam dit opvangcentrum voor daklozen uitvoerig in de media. Met onze eigen boekhouding die in het rood staat lijkt financiële steun aan dit tehuis voor ons geen haalbare kaart. We weten een restaurantje waar dagelijks een hoop vers (!) voedsel in de vuilbak belandt. Bereid voedsel is net wat ze o.a. in Huize Triest kunnen gebruiken. Komende maand gaan we even met beide partijen contact opnemen. Het zou mooi zijn mocht die puzzel passen!

 

Dienstverlening

Afgelopen maanden deden twee van onze leden beroep op onze informatieverstrekking. Beiden met betrekking tot het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen. De meest gestelde vraag i.v.m. de klimaatswijziging betreft een bezorgdheid omtrent de stijging van de zeespiegel. Eerder informeel! (we ontvingen hierover heus géén paniektelefoontjes).

 

Onder de loep

Volgende editie zetten we een aantal voor- en nadelen van de spaarlamp, aartsrivaal van de gloeilamp, voor jullie op een rijtje. Zuinig is niet per definitie gelijk aan ecologisch!

 

America for beginners.

Toegegeven, we voelen ons als Europeanen toch wel lekker telkens we op de Amerikanen en vooral op hun beleid kunnen kappen. Joost mag weten waar deze drang vandaan komt. Onze sociale zekerheid is beter, we voeren een beter buitenlands beleid, de Europese films hebben meer diepgang en après tous, hebben Europeanen een véél hoger eco-gehalte. Persoonlijk ben ik nooit in de VS geweest, en ben ook niet direct van plan er heen te gaan, wat bepaalde vergelijkingen moeilijk maakt. Los van al die ‘geruchten’ is het evenwel mogelijk om aan de hand van bepaalde feitelijke (?) informatie enige relativering in acht te nemen. Zo ligt er nu voor mij een kaart met alle kerncentrales die de wereld rijk is.

Met grote zekerheid durf ik stellen dat ecofolie-leden afkeurend staan tegenover het gevoerde oorlog om olie- beleid van de VS in de laatste decennia. Daarover dus weinig of géén onenigheid. Dat het olieverbruik per hoofd in de VS een pak hoger ligt dan bijvoorbeeld bij ons, is lang en genoegzaam gekend. Alle cijfermateriaal is voor interpretatie vatbaar, zo ook het olieverbruik, doch het lijkt mij veel interessanter en correcter om het totale energieverbruik van een land of continent te vergelijken met dat van een ander land of continent. Die energiemix, liefst omgezet in Kw/jaar zou wel eens een ander beeld kunnen geven van de VS. Het zou natuurlijk een behoorlijke studie vergen om bijvoorbeeld alle verbruiken van aardgas, steenkool, uranium, olie en hernieuwbare energie, omgezet in Kw/jaar van twee continenten samen te brengen, teneinde twee vergelijkbare cijfers te bekomen die eenvoudigweg door het bevolkingaantal te delen zijn.

Terug naar de kerncentrales. De Verenigde Staten tellen er momenteel 104, tegenover maar liefst 178 in Europa! ( Europa + 70 %!) De behoorlijk hogere Europese score is bijna integraal aan onze zuiderburen te danken, die voor een slordige 80 % in nucleaire energie voorzien. Anderzijds weegt dit groter nucleair park natuurlijk zwaar op een (gunstige) CO2 uitstoot in Europa. Betreffende de hoeveelheid divers radioactief afval komt Europa er dan wel zéér belabberd uit!

De hele rage van terreinwagens, ooit begonnen in de VS, is toch maar netjes overgewaaid naar ons continent. Het aardgas/waterstofmengsel als brandstof voor wagens is over de plas reeds beschikbaar, terwijl wij hier rustig voortdoen ‘comme d’habitude’ alsof de benzine en diesel zullen blijven vloeien. Heden ten dage rijzen windmolenparken in Europa als paddenstoelen uit de grond, terwijl die in de VS reeds decennia lang operationeel zijn. Europa komt inderdaad langzaam op kruissnelheid wat hernieuwbare energieproductie betreft, maar binnen de EU hinkt ons Belgenlandje meer en meer achterop. Domme excuses als plaatsgebrek of één dame die geen windmolens in zee wil zien vanuit haar appartement aan de kust zijn schering en inslag. Dit land is volgebouwd, wat massaal veel dakoppervlakte impliceert, die grotendeels voor zonne-energie benut kan worden. Als bijvoorbeeld elke telecom-operator zo nodig zijn eigen masten wil inplanten in het landschap, maakt het esthetisch nog weinig uit of daar al of niet drie wieken aan bevestigd zijn. Twéé vliegen in één klap, of hoe een klein land zijn landschap rationeel kan benutten. Enkele bedrijven hebben dit al begrepen, wat enkele installaties van een paar duizend panelen opleverde. Gaan we echter onze agrarisch areaal benutten voor de inplanting van zonnecentrales, dan zijn we de utiliteit van die ondergrond kwijt, wat de strijd tegen een nakende voedselschaarste niet echt vooruit helpt.

Koop ik toch maar eens een ticket naar de US voor meer klaarheid en wat extra CO2?

Stefaan Onghena (februari 2008)

 

Plant Patatten (vervolg)

Het losbarsten van de kredietcrisis vorig jaar heeft ons duidelijk gemaakt hoe fragiel en verankerd ons huidig economisch bestel functioneert. Wanneer de laatste lijken uit de kast zullen vallen, kunnen maar weinigen weten. Is de vrees voor een echte recessie in de VS aangewakkerd of reëel? Ook hier moet de economische dienst van Ecofolie U het antwoord schuldig blijven ! Wat we wel weten, mits een beetje rekenen, is dat, net als na het opmeten van de schade van 9 / 11, ook deze miljardenput zal moeten gevuld worden. Enkele prijsstijgingen links en rechts op de internationale consumptie kunnen hierbij helpen, zo ook voor het voedsel. Al of niet onder de noemer van toenemende vraag, mislukte oogsten, nieuwe toepassingen van gewassen (vb. maïs voor biologisch afbreekbare zakjes) ... en last but not least de speculatie op de handel in die gewassen. Telkens als we wat aankopen in de plaatselijke groentewinkel spelen we als het ware een spelletje pingpong met de financiële wereld, heel beperkt, maar met ruim 4 miljard ‘consumenten’ wordt dit een behoorlijk tornooi. Daar kunnen de olympische spelen zelfs niet aan tippen!

We hebben het een aantal jaren geleden kunnen vaststellen met de ijzer en schroothandel: een plotse stijging van de prijzen op de internationale markten, vooral te wijten aan een toenemende vraag vanuit China, maakte dat een simpel doosje schroeven in prijs verdubbelde. Merkwaardig genoeg volgde de prijs van wagens deze trend niet! (Ook al neemt het aantal toepassingen van kunststoffen in de auto-industrie toe, ijzer blijft voorlopig de belangrijkste grondstof). Na enige ‘afkoeling’ van die handel zijn die schroeven niet meer in prijs gedaald. Het ziet er naar uit dat hetzelfde fenomeen nu voor voedsel plaatsgrijpt. U stelde allicht eerder vast hoe een volgeladen winkelkar steeds meer het equivalent wordt van een loonbrief.

35 jaar geleden kostte een kilo aardappelen 2 BF nu minstens 1€. Ondanks een enorm geautomatiseerd productieproces zijn aardappelen meer in prijs gestegen dan de lonen in diezelfde periode (factor > 20 !) Dat dit voor bepaalde volkeren en voor een segment van de westerse wereld zware consequenties zal teweegbrengen, lieten we reeds in ons artikel ‘waar het om gaat’ verstaan. (ook te lezen op onze website) In dit verband willen we even aanstippen dat de V.N. recentelijk een aantal voedselprogramma’s genoodzaakt moest terugschroeven wegens ontsporingen van de voedselprijzen. Doch er zijn nog andere kapers op de kust, waaronder de kwaliteit van ons voedsel, schaalvergroting van de productie, sociale aspecten van voedselproductie en distributie, alsook de impact op de gezondheid ( individueel en collectief).

Buiten het financiële om zijn er dus heel wat redenen om terug eigen groenten te verbouwen. Plant Patatten belooft daarom een lange reeks te worden waarin we de diverse deelaspecten behandelen.

Stefaan Onghena (februari 2008)

 

www.ecofolie.org

Na veel vijven en zessen is onze website online. We staan geparkeerd in een uithoek van het web. Dus allen googelen nu! Liefst meermaals per dag. Kan je de slaap niet vatten, dan sta je even op ...  Erg bedankt aan allen die hielpen met de realisatie van onze site! De grootste pluim gaat natuurlijk naar Yanne voor de zéér sterke vormgeving. Technische en praktische bijstand verkregen we van Mike, Lut, David en Koen. We bedanken ook Mike voor de opmaak van deze nieuwsbrief.

 

© Wenst u deze nieuwsbrief geheel of gedeeltelijk door te mailen naar geïnteresseerden?
Gráág! Wel staan we erop een volledige bronvermelding (ECOFOLIEvzw + auteur en datum) te voorzien. Bedankt!