ecofolie

Nieuwsbrief Ecofolie nr. 6 - oktober 2009

Beste leden en sympathisanten,

Voor ons zit de vakantie er weer op en we hopen dat jullie er net zoveel van genoten
als wij. We namen de gelegenheid en de tijd om de zaken die aan bod kwamen op de
ledenvergadering van 26 juni rustig te laten bezinken en te evalueren (zie beknopt
verslag ledenvergadering). Zal Ecofolie de pampers ontgroeien? We hopen van wel!
We zijn alvast zéér blij met het decreet van de Vlaamse regering betreffende het
isoleren van straatgevels, al hebben we wel enkele bedenkingen rond de uitvoering
ervan (geheugensteuntje: ons beleidsvoorstel werd gepubliceerd in NB nr. 4 onder de
titel ‘Brief aan Termont’ en overhandigd aan het kabinet van de burgemeester en de
kabinetten van leefmilieu en rationeel energieverbruik). Meer hierover in onze
volgende nieuwsbrief.

Je zal ook merken dat onze nieuwsbrief een pagina dunner is geworden. We kiezen er
voor af en toe een artikel in TiensTiens te publiceren. Hierdoor kunnen we een breder
publiek bereiken (3000 exemplaren). In het najaar mogen jullie, naar we hopen, weer
een TiensTiens in de bus verwachten. We maken graag even van de gelegenheid
gebruik om aan de lezers die dit blad waarderen te melden dat je voor 50 euro ‘vriend
van TiensTiens’ kan worden. Dit impliceert een jaarabonnement (4 nummers) en
eventueel een vermelding van je naam als steunend lid. Als een hele batterij
journalisten gratis schrijven voor een blad dat op diverse plaatsen in Gent kosteloos
meegenomen kan worden dreigt er zich wel eens een financiële krater te vormen. Wat
Ecofolie en TiensTiens alvast gemeen hebben is hun onafhankelijkheid, en daar kun
je nooit rijk van worden!
Storten kan op reknr: 523-0460379-92 met vermelding ’vriend van TiensTiens’.

Op de Gentse Feesten werden ook dit jaar onze drankorgels -een samenwerking met
Trefpunt vzw- ten volle gebruikt voor het selectief inzamelen van plastic bekertjes in
het Baudelopark. Algemeen zou er een lichte terugval van de afvalberg zijn, al blijven
de hoeveelheden astronomisch hoog: een slordige 500 ton (!) op 10 dagen
feestgewoel! Komende winter willen we dan ook werken aan een verbeterd model
van ons drankorgel. Eens voltooid kunnen we dit presenteren aan Ivago, OVAM of
privéproducenten.

Stilaan geraakt ook het gelijkvloers in de Sparrestraat voltooid, wat ons extra
mogelijkheden biedt voor (kosteloze) bijeenkomsten en vergaderingen. 2009 was op
dat vlak kalmer dan het jaar voorheen, maar komend jaar belooft drukker te worden.
Sinds kort krijgen we ook versterking van Greet, die haar ecologisch engagement
nooit wegstak. Welkom!

Ook voor deze editie véél leesgenot!

Stefaan Onghena, Steven Van Herck

 

Woordje van de voorzitter

Democratie buitenspel gezet

De regering kiest resoluut voor 10 jaar extra nucleaire energievoorziening, en laat aldus het vorige regeerakkoord tot de kernuitstap vierkant links liggen. Het Vlaamse bosbestand krimpt terwijl een aangroei was beloofd, en naarmate 2020 dichterbij komt blijkt de reeds tot 13 % afgezwakte norm voor hernieuwbare energie (oorspronkelijk 20%) zelfs bijna niet meer haalbaar. Over fijn stof wordt niet meer gepraat, laat staan over het probleem aan te pakken. Neen, nu reeds berust de regering in het betalen van een fikse Europese boete over enkele jaren wegens ernstige normoverschrijding.

“Het veilig stellen van de energiebevoorrading“ heet dat bij de premier en zijn gevolg, en de burgers mogen gerust zijn dat de natie zal waken over correcte prijzen, teneinde de consument ook financieel te beschermen tegen woekerprijzen. Ik kan maar hopen dat de regering en ook het Planbureau beseffen dat dit kleine landje niet als enige vragende partij is voor enkele porties uranium. Drie jaar geleden leidde het onderlopen van één uraniummijn tot een plotse, nooit geziene, prijsstijging van die grondstof op de internationale markten. Vandaag zijn een behoorlijk aantal kerncentrales in aanbouw. Plannen voor nog tientallen extra centrales liggen klaar en meerdere landen opteren voor een verlengd openhouden van bestaande centrales. We kennen de economische wetmatigheid: hoe hoger de vraag des te meer stijgt de prijs. Het alibi voor ’s lands grootste energieleverancier om binnen enkele jaren nog méér (belastingsvrije) winst te genereren ligt reeds in het huidige beleid besloten. Deze regering zal vervolgens alle maatregelen netjes herverpakken (was dat niet de trukendoos die leidde tot de kredietcrisis)? tot ‘ecologische’ maatregelen. Nog twéé jaar te gaan en de echte problemen zijn naar een volgende legislatuur doorgeschoven. Over extra kernafval, steeds ongezondere lucht of het afbouwen van middelen voor hernieuwbare energie, rept de premier met geen woord. Wel neemt hij voortdurend het begrip ‘duurzaam’ in de mond.

Dit land is behoorlijk op weg om hét derdewereldland binnen de Unie te worden. Nog enkele jaren en zelfs de Oost-Europese nieuwkomers halen ons in. België, het land van bier en friet, waar toppolitici zich steeds vaker door hun eigen lobby’s laten platwalsen. Enkele regeringen terug besliste de overheid bij de privatisering van Electrabel géén blokkeringminderheid in portefeuille te houden met het nu gekende resultaat. Bovendien had de overheid enkel en alleen door de inkomsten uit de dividenden al in véél groene energie kunnen voorzien om aldus de afbouw van het nucleair park te bewerkstelligen. Van dit soort duurzame strategieën heeft men in de Wetstraat blijkbaar nog niet gehoord.

Tussen 2015 en 2025 krijgen we dus met z’n allen het radioactief afval van maar liefst drie kerncentrales door onze strot geduwd. Zo verhoogt de last op de schouders van de komende generaties nog maar eens. Geen duizenden maar tienduizenden Ecofolies zullen in dit land nodig zijn om het werk te doen dat in de Wetstraat behoort te gebeuren.

Voor 2010 zetten wij alvast verder in op doorgedreven energiebesparingen!

Stefaan Onghena, 14 oktober 2009.

 

Verslag ledenvergadering ecofolie

Zoals voorzien in de statuten van elke vzw dient er jaarlijks een ledenvergadering plaats te vinden. Op deze manier kunnen de leden reflecteren over de werking van de vereniging tijdens het afgelopen jaar. Ze kunnen ook het jaarverslag doorlezen en de boekhouding inkijken.

De ledenvergadering van vzwEcofolie vond plaats op 26 juni 2009 in de Sparrestraat 41 in Gent (ten huize van Stefaan dus). Onze gastheer had voor deze namiddagse sessie enkele Zuid-Franse amuses gueles voorzien om de causerieën te begeleiden. Na een snelle afhandeling van de voorgeschreven formaliteiten konden we overgaan tot een meer inhoudelijk gesprek.

We onthouden vooral dat de beleidsvoorstellen die vzwEcofolie het afgelopen jaar indiende, door de aanwezigen erg gesmaakt werden. Zowel het voorstel voor gevelisolatie als ons beleidsvoorstel i.v.m. de recyclageparken konden blijkbaar op veel bijval van onze leden rekenen. Er werd ons dan ook op het hart gedrukt om op deze ingeslagen weg voort te gaan.

In de loop van het gesprek groeide verder een consensus over het feit dat, naast de wereldwijde focus op de CO2-problematiek, vooral het nijpend watertekort méér aandacht verdient. Waterhuishouding zal in 2010 dan ook een belangrijk thema worden voor Ecofolie.

Een duidelijke profilering is, zeker voor een kleine vzw als de onze, van groot belang. Het is dan ook prettig dat sommige mensen bereid zijn om hier, actief, mee vorm aan te geven. We willen de aanwezige leden uitdrukkelijk bedanken voor hun komst. Dit doet deugd!

Steven

 

Een mooi initiatief

Eén van onze leden leerde ons een bijzonder initiatief kennen: zaden voor voedsel! In vele gevallen zijn de zaden die we bij het bereiden van onze maaltijd wegwerpen elders nog bruikbaar. (o.a. van: pompoenen, (water)meloenen, aubergines, paprika’s en avocado’s).

De behoefte aan voedsel kan enkel toenemen naarmate de wereldbevolking stijgt (in 2011 overschrijden we de 7 miljard naar voedsel schreeuwende mondjes)! Voor droge voeding bestaan er diverse voedselprogramma’s van de V.N., maar evenzeer ontbreekt het vele volkeren simpelweg aan zaden om eigen voedsel te verbouwen. Wat deze vereniging vraagt is dus eenvoudigweg om deze zaden niet bij het GFT-afval te gooien, maar afzonderlijk te bewaren.

Participeren vergt enkel een kleine moeite en een postzegel. Zij zorgen voor de distributie naar behoevende regio’s. We willen ons dan ook engageren om gecollecteerde zaden in onze thuisbasis (Sparrestraat 41) te verzamelen. Aan onze niet Gentse leden willen we graag suggereren hetzelfde te organiseren met enkele buurtbewoners.

Voor verdere inlichtingen:
Prof. Dr. Willem Van Cottem
Tel: 09/356.86.16
e-mail: willem.vancotthem@gmail.com

 

Vergadering BBL

Zoals jullie weten zijn we met vzwEcofolie aangesloten bij de Bond Beter Leefmilieu. We betalen hier jaarlijks 125 euro lidgeld voor. Omdat er nog enkele zaken in verband met deze samenwerking uitgeklaard dienden te worden, hadden we op woensdag 19 augustus een vergadering belegd met Nicolas De Baere, de verantwoordelijke voor de regionale verenigingen in het Gentse.

Hieronder volgt het verslag van de vergadering gebaseerd op de notulen van Greet:

1/ werkend lid worden kan alleen als de vzw groot genoeg is (regionale, landelijke of internationale organisaties met personeel in dienst).

2/ de affichecampagne van Ecofolie is tijdelijk te downloaden geweest op de site van klimaatwijken.

3/ foto's nemen van de activiteiten voor het archief, voor subsidiedossiers, bewijzen...

4/ website eventueel uitbreiden met een pagina waar de persartikels te vinden zijn (of links naar de artikels).

5/ in basisbabbel van BBL kunnen altijd voorstellen, artikels, fragmenten uit nieuwsbrieven,... van aangesloten organisaties verschijnen.

6/ er voor zorgen dat zoveel mogelijk activiteiten ‘publieksgericht’ zijn:

Vb. beleidsvoorstellen:

-in eerste stap een open vergadering rond het voorstel houden. Zo kan iedereen meedenken (of kan dat zo geïnterpreteerd worden).
-persbericht maken (ook al wordt het niet opgenomen).
-op website plaatsen van voorstel en persbericht.
-eventueel petitie aan het beleidsvoorstel koppelen (zeer publieksgericht). dit alles samen met alle nodige bewijsstukken in een dossier steken.

7/ algemeen:
*perception is everything: of iets al dan niet in een kadertje past, hangt vooral af van hoe je het zelf voorstelt. Alles is in alle kadertjes te passen...
*bewijsstukken zijn ook belangrijk: foto's persberichten, brieven, altijd met datum natuurlijk, zodat later ontegensprekelijk aangetoond kan worden hoe het nu ook al weer zat met de chronologie en dat er een mooi archiefje kan gemaakt worden.
*verkopen moet er gebeuren !!! We leven per slot van rekening in een wereld waarin alles om aankoop en verkoop draait. Bij alle activiteiten moet nagedacht worden over de verkoopstechniek voor de actie.

 

Pièces a conviction

Het zal je maar overkomen: heerlijk genietend van de zuivere lucht en het betoverende landschap tijdens een rondreis in Frankrijk, even halt houdend aan een aangelegde parking, verblind door die schoonheid al het verfoeilijke vergetend wat mensen vaak aanrichten. En dan gebeurt het. Neen, er gebeurt helemaal niets, maar enkele centimeters onder het grind waarop je staat, waar je kinderen kruipen of spelen, werd het afval van een jarenlange uraniumproductie gedumpt. Aanvankelijk startten onze zuiderburen met het massaal ontginnen van uranium voor militaire doeleinden om vervolgens ook van dit goedje te delven voor hun energievoorziening. Dit proces, dat nu reeds meer dan een halve eeuw gaande is, leverde honderdduizenden (dit is geen drukfout)! tonnen radioactief afval op. De gangbare strategie was steeds om dit afval in onherbergzaam en dunbevolkt gebied te storten, vervolgens de boel met rust te laten en aldus de hele rotzooi te laten bedekken met plantengroei. Het zijn locaties waar welingelichte Fransen nooit komen maar die wel worden bezocht door toeristen. Her en der werd echter iets over het hoofd gezien, zoals in Limoges waar men ‘per vergissing’ het bronwater besmette dat de stad en omgeving moest bevoorraden. (Dit probleem is nog steeds niet verholpen!!!).

Piéces a conviction (2008) is een bijna twee uur durende documentaire over het reilen en zeilen van de kernlobby in Frankrijk. Het wordt al snel duidelijk dat dit ‘imperium’ boven de wet en de Assemblé staat en een bevoorrechte partner is van het Elysée. Nog steeds zoekt de Franse staat naar nieuwe opslagplaatsen voor kernafval. Naast de bestaande site in de Champagne-streek (Soulaines), met een opslagcapaciteit van één miljoen (!) kubieke meter, onderzoekt men ondermeer om kernafval te bergen op enkele kilometers van de kelders waar de Roquefort-kazen rijpen. In Tricastain (Rhônevallei) lekte vorig jaar radioactief afval in de bodem. Plaatselijke wijnboeren willen nu de naam van hun streekproduct veranderen om niet langer gelinkt te worden aan dit nucleair incident. Areva*, het bedrijf dat ondermeer de nucleaire afvalstromen in Frankrijk beheert, is een partner in de mediacampagne van het Nucleair Forum, die regelmatig in ons land alle kranten, bushokjes en reclamepanelen siert. Na het bekijken van deze reportage blijkt een geigerteller prompt geen overbodige luxe meer.

(*Areva is een lid van de Société Française d’Énergie Nucléaire (SFEN)).

 

Asbestopslag in Gentse binnenstad

Kinderen die op een stapel asbesthoudende vezelcementplaten klimmen en spelen, vonden we bij Ecofolie toch echt niet kunnen. We waren getuige van dit tafereel tijdens de voorbije zomervakantie in de Gentse binnenstad. Blijkbaar deelde men op het kabinet leefmilieu (schepen Balthazar) onze mening, want na het versturen van enkele mails met bijhorend beeldmateriaal duurde het geen vijf werkdagen om deze ongezonde troep te laten verwijderen door de desbetreffende aannemer. Namens de spelende kinderen aldaar bedanken we dan ook graag de desbetreffende diensten voor hun snelle en kordate tussenkomst.

 

Bosbranden

De zomer loopt weer op zijn laatste beentjes, waardoor het gevaar voor bosbranden stilaan wegebt. Hier in Vlaanderen hoeven we ons nog weinig zorgen te maken over grootschalige desastreuze bosbranden. Zoveel bos hebben we niet meer en bovendien is het zodanig versnipperd dat de impact beperkt blijft. Gedurende een echte,droge zomer liggen de kaarten voor Wallonië echter anders. Er is voldoende media-aandacht geweest voor het spoor van vernieling dat menige vuurhaarden her en der binnen en buiten Europa achterlieten. Mensenlevens, biodiversiteit en woningen moesten er aan geloven. Toxische rook en massaal veel CO2 gingen de lucht in. (tot 25% van de totale mondiale uitstoot)! Hallucinant toch: tot één vierde van alle koolstofdioxide wordt veroorzaakt door een handvol projectontwikkelaars.Want veelal is dat de conclusie na een gerechtelijke onderzoek. Burgers, overheden en bedrijven die inspanningen doen om hun CO2 productie te reduceren fronsen de wenkbrauwen. Tot één vierde van hun inspanningen worden jaarlijks teniet gedaan. Onrechtstreeks betalen we met z’n allen de rekening voor de schade. Bovendien vergt het blussen van de brandhaarden enorm veel fossiele brandstoffen en aldus nog meer broeikasgassen. De gevolgen van ernstige rookintoxicatie voor mens en dier laten zich veelal pas jaren later voelen. Hoog tijd dat paal en perk wordt gesteld aan deze jaarlijks weerkerende wantoestanden. Daarom willen we een beleidsvoorstel op Europees niveau uitwerken. We zullen dit aan diverse partijbesturen en Europarlementariërs overhandigen. Mogelijks gekoppeld aan een petitie of media-voorstelling. Alle info of tips rond contactpersonen (politici/kabinetten) zijn zéér welkom voor een vlotte afhandeling van dit voorstel.

NB: Ons beleidsvoorstel i.v.m. met het isoleren van straatgevels (Brief aan Termont) leerde ons (helaas) dergelijke voorstellen pas bekend te maken na bewijs van publicatie... wordt vervolgd!

 

Uitnodiging

Op 25 november geeft Stefaan Onghena een lezing aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) te Gent. De lezing is vrij toegankelijk voor leden én niet leden. Ze gaat door op de Campus Bijloke in het auditorium Victor Horta, Jozef Kluyskensstraat 2 te Gent, om 20.00 h. Dat het centraal thema ecologie zal zijn, is wellicht geen verrassing. Ook zullen enkele beleidsvoorstellen van Ecofolie aan bod komen. Meer tekst en uitleg kun je vinden op de site: www.KASK.be (klik op rubriek KASKagenda). Eens de aankondiging gevonden, kun je nog doorklikken op ‘lees meer’.

 

© Wenst u deze nieuwsbrief geheel of gedeeltelijk door te mailen naar geïnteresseerden?
Gráág! Wel staan we erop een volledige bronvermelding (ECOFOLIEvzw + auteur en datum) te voorzien. Bedankt!